Header

משכנות הרועים

בכל דור ודור התאפיין עם ישראל במנהיגים רוחניים אשר התוו את דרכו,והוו את קרש ההצלה ברוחניות ובגשמיות בגלות הארוכה אשר נגזרה עליו. תל פיות שהכל פנו אילו בעתות שמחה, ולהפך. "משכנות הרועים "פותח צוהר אל שבחם של הצדיקים ומאפשר לנו להתחמם לאורם ולשאוף להתחקות אחר גדולתם בבחינת מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי, וכמו שלימד אותנו הבעש"ט הקדוש כי שמיעת מעשיות מצדיקים הם כמעשה מרכבה, והוסיף נכדו הקדוש רבי נחמן מברסלב כי ע"י סיפורי צדיקים דוחים הרבה חשך מהעולם ,ומקרבים את גאולת עם ישראל. האזנה עריבה.
1
1

משכנות הרועים