Header

עלים לתרופה

מכתבים ושיחות התחזקות

בדף זה מובאים מכתבי התחזקות מתוך עלים לתרופה שכתב מוהרנ"ת (רבי נתן ) מברסלב בעיקר לבנו רבי יצחק בעבודת השם ,  ומשלים ושיחות התחזקות מרבי נחמן מברסלב ,מלווים במוסיקת רקע ,בקרינות של משה יעקב בן ארויה  

מכתב קצ"ו עלים לתרופה

מכתב קצ"ה עלים לתרופה

מכתב ב' עלים לתרופה

מכתב רל"ג עלים לתרופה